Články

MUDr. Ján Mašán o Hilterapii

Laser využíva koherentné monochromatické svetlo, ktoré je súčasťou viditeľného svetla. Svetlo sa aplikuje na telo buď bez prerušovania alebo v impulzoch. Má špeciálny biostimulačný účinok, stimuluje kolagén, urýchľuje regeneráciu ciev a lymfatického systému, zlepšuje využívanie kyslíku, čím má pozitívny vplyv na proces hojenia. 

Najpodstatnejší rozdiel medzi Hilterapiou a ostatnými terapiami sú špeciálne vlastnosti impulzov ako: vysoký maximálny výkon (1 – 3 kW), vysoká dávka energie (150 – 350 mJ), krátka dĺžka impulzu (120 – 150 μs), nízka frekvencia s dlhými intervalmi (ms) medzi po sebe nasledujúcimi impulzami. Vďaka nízkej frekvencii sa tepelná energia impulzu počas intervalu rozdelí medzi prvý a po ňom nasledujúci impulz. Hilterapia vie takýmto spôsobom prenášať kvantitatívne veľké množstvo energie, potrebnej na vyvolanie špecifických hlbokých biologických a terapeutických účinkov, bez rizika nebezpečného tepelného poškodenia povrchových tkanív. Biologické účinky fototermálnych procesov: priamo ovplyvňujú biomolekuly, biochemické reakcie, tkanivovú a bunkovú homeostázu a sú základom dôležitých fyziologických funkcií, zvýšujú rýchlosť biomechanických reakcií, čo má za následok podporu tkanivového metabolizmu. Najnovší výskum buniek spojivového tkaniva ukázal, že Hilterapia aktivuje cytokínové siete, mení štruktúru vlákien kolagénu a uvoľňuje spojivové tkanivo.

V: MUDr. Ján Mašán, PhD.

Fyzioterapie vertebrogénných ochorení, str. 101

Vydavateľstvo Cathedra Bratislava 2019

Laterální epikondylitida ("tenisový loket")

Long term effects of high intensive laser therapy in lateral epicondylitis patients.
Dlouhodobý efekt u terapie vysoce intenzivním laserem (HILT) u laterální epikondylitidy (tzv. „tenisového lokte“).

Akkurt E et a. Lasers Med Sci  2016, 31(2): 249-253.
Conclusion: The results of the present study suggest that HILT is a reliable, safe, and effective treatment option in LE patients in the short and long term consideration pain, functional status, an quality of life.
Závěr: Výsledky této práce potvrzují domněnku, že terapie HILT je spolehlivá, bezpečná a efektivní terapeutická možnost u pacientů s „tenisovým loktem“ při krátkodobém a dlouhodobém šetrném upravování hladiny bolesti, funkčního stavu a kvality života. 

Syndrom bolestivého ("zmrzlého") ramene

Effectiveness of High-Intense Laser Therapy in subacromial impingement syndrome
Efektivita terapie HILT při subakromiálnímu impingement syndromu ramenního kloubu

Karaca B. Photomed Laser Surg 2018 34(6): 223-228.
Conclusion:  HILT was found to be effective in the short term in the treatment of pain and disability in patients with SAIS.
Závěr: HILT byla efektivní při krátkodobé léčbě bolestí a postižení pacientů s tzv. impingement syndromem „zmrzlé rameno“

Ostochondróza (artróza) kolenního kloubu

The effects of high intensive laser therapy on pain and function in patients with knee osteoarthritis.
Efekt terapie vysoce intenzivním laserem na bolest a funkci u pacientů s osteoartritidou (gonartrózou) kolenního kloubu

Kim GJ et al: J Phys Ther Sci 2016, 28(11): 3197-3199.
Conclusion: High intensive laser therapy is considered an effective non-surgical intervention for reducing pain in patients with knee osteoarthritis and helping them to perform daily activities.
Závěr: HILT je považována za efektivní nechirurgickou intervenci vedoucí ke snížení hladiny bolesti u pacientů s osteoartritidou kolenního kloubu (gonartrózou). Pomůže vykonávat denní úkoly.

Efficacy of pulsed Nd:YAG laser in the treatment of patients with knee osteoarthritis: a randomized controlled trial.
Účinnost terapie Nd:YAG laserem u pacientů s osteoartritidou kolenního kloubu (gonartrózou): randomizovaná kontrolovaná studie.

Alayat MS et al. Lasers Med Sci 2017 32(3) 503-511.
Conclusion: Overall, pulsed Nd:YAG laser combined with Glucosamin/chondroitin sulfate (GCS)  therapy and exercises was more effective than other groups (GCS+EX, EX alone) in the treatment of KOA patients.
Závěr: Ve všem byl pulzující Nd:YAG laser (ASA 3) u skupiny pacientů s kombinací medikamentózní terapie (Condrosulf) a cvičení efektivnější než v ostatních skupinách (Condrosulf a cvičení nebo jen cvičení) pacientů s gonartrózou.

Effectiveness of High Intensive Laser Therapy for reduction of pain in knee osteoarthritis.
Efektivita HILT ke snížení bolesti při osteoartritidy kolenního kloubu.

Angelova A et al. Pain Res Manag 2016
Conclusion: The results after seven days of treatment show more intensive and cumulative effect after the application of high intensive laser therapy in comparison to sham laser. This is the reason why HILT can be method of choice in the treatment of gonarthrosis.
Závěr: Výsledky po sedmidenní terapii osteoartritidy kolenního kloubu jsou intensivnější po aplikaci HILT v srovnání s nízkoenergetickým laserem (Low intensive laser therapy-LILT). To vysvětluje, proč terapie HILT může být považovaná jako metoda volby při léčení gonartrózy. 

Bolest v oblasti za krkem, mezi lopatkami a v zádech

The Effectiveness of Cervical Spondylosis Therapy with Saunders Traction Device and High-Intensive Laser Therapy: A Randomized Controlled Trial.
Efektivnost terapie skeletární trakcí a HILT při terapii degenerativních změn krční páteře: Randomizovaná kontrolovaná studie.
Haladaj R et al. Med Sci.Monit 2017 23:335-342.

Conclusion: Both therapeutic methods improved the efficiency and demonstrated analgesic efficacy in patients with cervical spondylosis immediately and in the medium term after the therapy. HILT was more effective than the Saunders method in long-term follow-up.
Závěr: obě léčebné metody vedou ke zlepšení a mají význam při snížení hladiny bolestivosti u pacientů s krční spondylózou (degenerací) bezprostředně i při středně dlouhém sledování. HILT byla více účinná než jen skeletární trakce.

Effects of high Intensive laser therapy on pain and function of patients with chronic back pain.
Efekt vysoce intensivní laser terapie na bolest a funkci u pacientů s chronickými bolestmi zad.

Choi HW et al. J Phys Ther Sci 2017:6: 1079-1081
Conclusion: High Intensive Laser Therapy can be an effective nonsurgical intervention method for reducing pain and helping the performance of daily routines of patients who have chronic back pain.
Závěr: Vysoce intenzivní terapie laserem (HILT) může být efektní nechirurgická intervenční metoda ke snížení bolestí a pomoci při zvládání denních rutinních aktivit u pacientů, kteří mají chronické bolesti zad.

Efficacy of high intensity laser therapy in treatment of patients with lumbar disc protrusion: A randomized controlled trial.
Účinnost vysoce intensivní terapie laserem (HIL) u pacientů s protrúzí bederní ploténky: Randomizovaná kontrolovaná studie.

Chen L et al. J Back Musculoscetal Rehab 2018 31(1): 191-196.
Conclusion: As one of available treatments for LDP, HILT can speed up improvement in lumbar segment motion, angle of straight leg raising, and overall function and allow early return of patients to their family and society. Treatment is long-tasting and can be widely promoted and applied clinically.
Závěr: HILT je jednou z možných dostupných terapeutických metod u bolestí bederní oblasti. HILT vede rychle k obnovení pohyblivosti segmentů bederní páteře, snížení bolestí nohou a k zlepšení celkové funkce páteře. Umožnuje rychlý návrat pacientů do rodinného a sociálního života. Léčení může být doporučeno pro široké klinické spektrum.

Efficacy of high-intensive laser therapy in the treatment of chronic neck pain: a randomized double-blind placebo-control trial.
Účinnost terapie s vysoce intenzivním laserem při chronických bolestech za krkem. Randomizovaná dvojitá slepá, placebem kontrolovaná studie

Alayat MS et al. Lasers Med Sci. 2016, 31(4): 687-694.
Conclusion: HILT and exercise is an effective physical therapy modality for patients with CNP compared to placebo laser and exercise therapy. The combination of HILT and exercise effectively increased cervical ROM, functional activity, and reduces pain after 6 weeks of treatment.
Závěr: HILT společně s cvičením je efektivní fyzioterapie u pacientů s bolestmi za krkem v porovnání s terapií, kdy bylo používáno placebo v kombinaci s cvičením.  Kombinace HILT a cvičení efektivně zlepšuje rozsah pohyblivosti krku, funkční aktivitu a redukuje bolest po 6 týdenní terapii.

Lasery pro léčbu hlubokých tkání

Co jsou přínosy terapie vysoce intenzivního laseru?

 • Léčení nebolí
 • Vysoce efektivní na různé nemoci
 • Odstraňuje bolesti
 • Snižuje spotřebu léků
 • Obnovuje rozsah pohyblivosti a funkce svalstva
 • Aplikace je jednoduchá
 • Není invazivní
 • Není toxická
 • Nejsou známé vedlejší účinky
 • Nejsou známé interakční efekty s léky
 • Často odvrátí nutnost operačního řešení

Biologické účinky:

 • působí protizánětlivě
  Terapie laserem potlačuje otoky – zlepšením prokrvení aktivuje lymfatickou drenáž měkkých tkání (otoků), což vede k redukci otoku, který vznikl pohmožděním nebo zánětem.
 • tlumí bolesti
  Terapie laserem má velice pozitivní efekt na funkci nervů, které přenáší bolest do mozku a snižuje senzitivitu těch nervů. Tím, že snižuje zánět, nevzniká otok a bolest.
 • urychluje uzdravení tkáně a růst buněk
  Světelné fotony, které vznikají laserem pronikají do hloubky měkké tkáně a urychlují buněčnou reprodukci a růst. Monochromatické světlo laseru posiluje energetický metabolismus přísunu a odsunu látek.
 • zvyšuje prokrvení
  Monochromatické světlo laseru signifikantně zvyšuje formaci nových kapilár v poškozené tkáni, což podporuje proces hojení, rány se hojí rychleji a redukuje se rozsah jizev.
 • zvyšuje metabolismus
  Terapie laserem způsobuje vyšší produkci specifických enzymů, zlepšuje oxygenaci a vylepšuje tvorbu krevních buněk.
 • má vliv na spouštěcí body
  Laserem lze stimulovat bolestivé trigger points (spouštěcí body), které způsobují svalovou bolest

---

původní článek v EN jazyce:

LASERS FOR DEEP TISSUE THERAPY
(https://www.gigaalaser.com/content/therapy.php?gclid=EAIaIQ)
What are the benefits:

 • Treatment is painless
 • Highly effective for many diseases and conditions
 • Eliminates pain
 • Reduces the need for pharmaceuticals
 • Restores normal range of motion and physical function
 • Easily applied
 • Non-invasive
 • Non-toxic
 • No known adverse effects
 • No drug interactions
 • Often makes surgical intervention unnecessary

Biological effects:

 • Anti-Inflammation
  Laser therapy has an anti-edemic effect as it causes vasodilatation, but also because it activates the lymphatic drainage system (swollen areas). As a result, there is a reduction in swelling caused by bruising or inflammation.
 • Anti-Pain (Analgetics)
  Laser therapy has a high beneficial effect on nerve cells which block pain transmission by these cells to the brain and which decreases nerve sensitivity. Also, due to less inflammation there is less edema and less pain.
 • Accelerated Tissue Repair and Cell Growth 
  Photons of light from lasers penetrate deeply into tissue and accelerate cellular reproduction and growth. The laser light increases the energy available to the cell so that the cell can take on nutrients faster and get rid of waste products.
 • Improved Vascular Activity   
  Laser light will significantly increase the formation of new capillaries in damaged tissue that’s speeds up the healing process, closes wounds quickly and reduces scar tissue.
 • Increased Metabolic Activity
  Laser therapy creates higher outputs of specific enzymes, greater oxygen and food particle loads for blood cells.
 • Trigger Points and Acupuncture Points    
  Laser therapy stimulates muscle trigger points and acupuncture points on a non-invasive basis providing musculoskeletal pain relief.

Podvrtnutí (distorze) hlezna

Podvrtnutí hlezna (hovorově kotníku; kotník je jen část hlezenního kloubu) patří k nejčastějším zraněním.
Velmi časté jsou recidivy (opakované podvrtnutí v důsledku nekvalitního zhojení původního poranění), vyskytují se ve více než 40 % případů.
Časté následky jsou:

 • poškození měkkých tkání v okolí kloubu
 • krevní výron
 • otok
 • bolesti
 • RTG vyšetření negativní

Léčba

 • znehybnění kloubu, polohování končetiny do vyšší polohy
 • chlazení kloubu
 • opatření proti vzniku a rozvoji bolestivého otoku

HILTERAPIA

 • High Intensive Laser Therapy   (Nd.YAG Laser) – U.S. pat. No. 3601.1004-002
 • profylaxe vzniku a urychlení ustoupení bolestivého otoku
 • začátek terapie co nejdříve (nejlépe v den úrazu)
 • 1 - 3  terapeutická ošetření

 

Boj proti osteoporóze

Přechodem do menopauzy dojde u žen k řadě metabolických změn. U metabolismu kostní tkéně dojde k převaze odbourávání kostních buněk s poklesem novotvorby. Vzníká obraz tzv. osteoporózy. Zvláště jsou postižené obratle se zvýšeným rizikem kompresních zlomenin.

Těmto zlomeninám lze předcházet léčbou osteoporózy!

HILT vs. LLLT v léčbě postmenopausální osteoporózy
High Intensive Laser versus Low Intensive Laser Therapy in Management of Postmenopausal Osteoporosis
A. Thabet, M. Mohamed, M. Ali, O. Helal
Energy for Health 10, 2013 s. 16-21

Souhrn:

Pozadí:
Terapie laserem má pozitivní efekt na regeneraci kostní tkáně.

Studie:
Porovnaní dvou terapeutických metod laserem: LLLT (nízkoenergetický) a HILT (vysokoenergetický) na kostní hustotě minerálů (densita), měřena na bederních obratlích u postmenopauzické osteoporózy. Studie byla provedena na 30 ženách s prokázanou osteoporózou. Ženy byly nahodile zařazené do dvou léčebných skupin (tzv. randomizace). Terapie laserem byla provedena třikrát týdně, po dobu 6 týdnů. Densita bederních obratlů byla měřena speciálním přístrojem (desitometr) před a po zahájení léčby.

Výsledky:
V obou skupinách byl pozitivní efekt na novotvorbu kostí, avšak výsledeky po HILT byly statisticky signifikantně lepší (p>0.05).

 

Matrix terapie koncept

Funkce mimobuněčné (extracelulární) „MATRIX“ (ECM)

ECM zajišťuje

 • Transport energie a životně důležitých látek (minerály, enzymy, hormony aj.)
  Těmito látkami zásobuje ECM arteriální kapilární systém (obr.)
 • Odstranění odpadních produktů celulárního metabolismu (detoxikace).
 • Chemické signály pro transfer hormonů a jiných látek

Extracelulární matrix (ECM) hraje důležitou roli pro buněčné prostředí, jelikož buňky samy v přímém kontaktu s cévním systémem nejsou.

Mnoho nemocí resultuje ze „selhání“ funkce ECM. (metabolické poruchy). Nejdůležitější závěr výzkumů posledních let je, že rehabilitace muskuloskeletárního systému by neměla být zaměřena jen na správnou funkci svalů (masáže, natahování, reflexní aj.), nýbrž by měla být fokusována též na optimalizaci metabolismu celulárního systému.

Léčení chronických bolestí
Fyzikální terapie (fyzioterapie) může selhávat, pokud se nepodaří efektivně regulovat funkci metabolismu extracelulární matrix.
Na tomto postulátu se zakládají principy Matrix terapie konceptu (Zellbiologische Regulations Terapie - ZRT® Matrix Therapie Koncept podle B. Dickreiter).
V Ordinaci ve dvoře léčíme celou řadu bolestivých stavů tím, že se pokoušíme principy ECM realizovat:

 • Mechanická stimulace rytmických pohybů svalů (Matrix-Rhytmus-Therapy)
 • HILTERAPIA®

S naším vysoce intensivním laserovým přístrojem (ND YAG laser) využíváme 3 principy, které metabolismus ECM stimulují:

 • Hluboký termický efekt
 • Mechanický efekt laseru (impulsy)
 • Chemický efekt na matrix a membrány buněk (viz článek o Hilterapii)
 • Terapie kyslíkem (Oxygenoterapie). Kyslík je hlavním elementem pro funkci metabolismu buněk ECM. Aplikujme ho po dobu 30-60min pomocí nosního aplikátoru („kyslíkové brýle“) přes moderní koncentrátory. Kyslík je vlhčený, aby nedráždil sliznici dýchacích cest.
 • Zvláště účinná je terapie kyslíkem v přetlakové komoře (Hyperbaric Oxygen Therapy - HBOT). Indikace a způsob účinku je velmi dobře známa a popsána (např. na www.adeli-center.com).

 

Co je LASER? Jak působí terapie laserem?

Co je LASER? Jak působí terapie laserem?
Výraz laser znamená zesílení světla pomocí stimulované emise záření (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Funkce laseru je založená na stimulované emisi záření prostřednictvím atomů určité specifické látky (účinná látka).
Atomy jsou excitované, tj. přenesené na vyšší energetickou hladinu pomocí zevního zdroje energie (tzv. pumpování) a určitou frekvencí stabilizovány. Vzniká paprsek světla jediné vlnové délky  (monochromatický).

Léčebný efekt laseru
Laser proniká podle typu použité specifické látky a energie různě do hloubky tkáně. Na tomto principu se zakládá laserová terapie v lékařském oboru. V naší ordinaci používáme přístroj HIRO 3 . Účinná látka zdroje záření je YAG (umělý krystal z ytrium-hliníkového granátu), legovaného látkou neodym (Laser Nd:YAG). Pracuje v pulzačním režimu.

Biologické účinky jsou

 • fotochemická reakce Ovlivňuje molekuly netepelnou reakcí. 
  Fotochemická reakce je prvním krokem komplexního cytobiologického procesu na úrovni tkáně. Podporuje enzymatickou aktivitu, syntézu nukleových kyselin a proteinů, obnovuje a optimalizuje funkci sodíkovo-draslíkové pumpy na úrovni buněčných membrán (zvýšení  energetického metabolismu buněk)                                                                                                                                                                   
 • fototepelná reakce
  Energie se přenáší na molekuly, zvyšuje kinetickou energii, zvyšuje se lokální teplota.


Léčebný efekt

 • protizánětlivý
 • analgetický (proti bolestem)
 • stimulace procesů obnovy tkáně (syntéza kolagenů, urychlení regeneračních procesů, revitalizace poškozených oblastí, zlepšuje kapilární  prokrvení-novotvorba cév, urychluje vstřebávání edému, zvyšuje syntézu DNA, zvyšuje tvorbu mimobuněčného matrixu prostřednictvím fibroplastů)

HILTERAPIA®
Hilterapia® představuje nejnovější vývoj v oblasti terapie pomocí pulzního laseru Nd:YAG. Cílem Hilterapie je léčit nejen povrchové patologické stavy, ale hlavně patologické stavy velkých kloubů, celé páteře a svalových onemocnění (entézopatie).
Fyzikální vlastnosti jsou uvedené na www.hilterapia.cz  
Naše zkušenosti se už opírají o více než 500 aplikací.
Indikace

 • Bolesti v oblasti krční, hrudní i bederní páteře (včetně lumboischialgického syndromu)
 • Bolesti a ztuhlosti v oblasti rameních kloubů
 • Svalové akutní i chronické bolesti horních i dolních končetin
 • Epikondylitidy („tenisový loket“)
 • Syndrom karpálního tunely
 • Rhizartrózy (bolestivý palec)
 • Degenerativní změny (artrózy) všech kloubů
 • Dynamické bolesti v oblasti čéšky (patelopatie)
 • Ostruhy na patní kosti

Kontraindikace

 • Zánětlivá ložiska
 • Zhoubné nádory

Doporučujeme kombinaci s

 • kineziotapingem
 • terapií kyslíkem
 • masážemi
 • aktivní a pasivní fyzioterapií

Intensita a doba aplikace jsou řízené přístrojovým počítačem. Laser je aplikován lékařem. Při dodržení předpisů neškodí zdraví.
 

Proč Hilterapia®?

Proč Hilterapia® (High Intensive Laser Therapy) ?

Přístroj HIRO 3, který provozujeme v Ordinaci ve Dvoře pracuje s laserem Neodym:YAG. Rozhodnutí pro tuto terapii padlo poté, kdy jsme v literatuře nalezli několik velmi pozitivních  studií..
Zaujal nás především článek skupiny z Florence v časopisu Energy for Health-International Journal of Information  and Scientific Clture 9/2012.

T.Viliani, C.Carrabba, G.Mangone, P.Pasquetti
High Intensive Pulsed Nd:YAG Laser in painful knee osteoarthritis: the biostimulating protocol

HILTERAPIA u bolestivé osteoartritidy (degenerativních změn) kolenního kloubu: Protokol o biologické stimulaci

 

Souhrn:
Metoda je při léčení bolestivých kloubních změn preferována ze dvou důvodů: vysoká intensita tohoto laseru a větší dosah do hloubky těla bez vedlejšího efektu.
Cílem studie bylo analyzovat klinickou efektivitu a bezpečnost metody. Do studie bylo zařazeno 34 pacientů s osteoartritidou kolenního kloubu (degenerativní onemocnění  chrupavky a kloubních struktur) II.-III. stupně. V první skupině bylo 16 pacientů během 3 týdnů celkem 10x léčeno metodou Hilterapie, ve druhé skupině bylo 18 pacientů, kterým laserová terapie poskytnuta nebyla. U všech 34 pacientů bylo postupováno podle stejného klinického protokolu (WOMAC Scale), a to jak na začátku studie, tak po ukončení 10 aplikací laseru. Kontrolně 4 měsíce po ukončení terapie.
Výsledky:
Ve skupině A ( laserové terapie) byly výsledky proti skupině B ve všech měřených hodnotách (bolest, hybnost, funkčnost) u 98% všech pacientů signifikantně lepší (p<0.001). Po 4 měsících dobrý efekt přetrvával u 75% všech sledovaných pacientů. Autoři usoudili, že terapie bolestivé  osteoartritidy kolenního kloubu je velice efektivní, pro déletrvající efekt je ovšem nutno, dobu léčení prodloužit a počet aplikací laseru zvýšit.

  WOMAC skála t0 WOMAC skála t1 WOMAC t2 (4měs)
Skupina A (léčená) 41.4  +/-9 17.5 +/-5 24.8 +/-7
Skupina B (neléčená) 40.5 +/-5 38.6 +/-2 43.5 +/-1

 

 

Bolesti zad

Aktuální výsledky základního výzkumu bolestí zad poukazují na význam metabolických procesů (výměny látek) na buněčné úrovni všech struktur muskuloskeletárního systému. Z toho vyplývá, že zobrazovací metody (rentgen, CT, magnetická rezonance) nemusí vždy ukázat patologické změny a přesto může mít pacient značné potíže (bolesti) v oblasti bederní a krční oblasti.

Co z toho vyplývá?

Léčba by se měla vztahovat na všechny struktury:

 • Svaly a jejich blány (facie)
 • Šlachy (úpony svalů)
 • Prokrvení svalů (rozšíření kapilárního řečiště a okysličení)
 • Meziobratlové klouby (facety)

Co je nové?

Hlavní problém je sledován na úrovni celulární výměny látek (Matrix-Terapie-Koncept). Mluví se o „energetické krizi“ na celulární úrovni.

Jak má komplexní moderní terapie mírnící a odstraňující bolesti zad vypadat?

 • Lokální aplikace tepla (Infračerveným světlem nebo laserem- HILTERAPIA®)
 • Uvolnění spasmů citlivým natahováním těla  (manuální trakce)
 • Překonání „energetické krize“ buněk (HILTERAPIA® – vysoce účinná laserová terapie – fotoelektrický efekt na buněčných membránách, plynové injekce)
 • Stimulace prokrvení rozšířením kapilárního řečiště (Kinesio taping a masáže)
 • Řešení energetické krize buněk okysličením (Oxygenoterapie)
 • Fyzioterapie na neurofyziologickém základě